Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hoàng Sâm, 260 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 091 447 65 43

Email: hanoi@hng.edu.vn

Socials:

Góp ý cho chúng tôi